Skupina SUEZ v České republice

Kontakty

SUEZ Water CZ, s.r.o.
Španělská 10 • 120 00 Praha 2

telefon: +420 222 251 581-2
fax: +420 222 252 434
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na ČOV Benešov proběhla v letech 2013 a 2014 rozsáhlá rekonstrukce, jejímž cílem bylo zlepšení kvality čištění a zkapacitnění ČOV pro likvidaci městských odpadních vod (látkové i hydraulické).

Dodavatelem stavby byla stavební firma POHL cz, a.s. V rámci rekonstrukce byla změněna technologie, při které byla biologická linka rozšířena o anaerobní reaktor, pravoúhlé, horizontálně protékané dosazovací nádrže byly nahrazeny kruhovými dosazovacími nádržemi s horizontálním průtokem, kalové hospodářství bylo rozšířeno o 2. stupeň vyhnívání, odvodnění kalu sítopásovým lisem bylo rozšířeno o odstředivku.

ČOV Benešov je navržena ve dvoulinkovém uspořádání. Pro rovnoměrné rozdělení nátoku odpadních vod byl vybudován kašnový rozdělovací objekt, stejně tak byl vybudován i na odtoku z aktivačního stupně pro rovnoměrné rozdělení nátoku aktivační směsi na 2 kruhové dosazovací nádrže.

Na přítoku na ČOV byl vybudován nový objekt mechanického předčištění, který je oproti původnímu stavu zakrytý v jedné velké budově. Objekt hrubého předčištění je vybaven vzduchotechnikou s ionizační jednotkou pro zamezení šíření zápachu do okolí. Pro první záchyt hrubých nečistot za odlehčovací komorou slouží lapák štěrku se strojním těžením a dále byly nově instalovány automatické hrubé česle. Odpadní vody natékají do čerpací stanice, ze které jsou načerpávány na jemné strojně stírané česle s integrovaným lisem na shrabky, které jsou shromažďovány v kontejneru. Za jemnými česlemi je vybudován nový dvoukomorový lapák písku a tuku. Dodávka vzduchu je zajištěna ze samostatných dmychadel. Pro těžbu písku je k dispozici kompresor se stlačeným vzduchem. Těžba písku je zakončena pračkou písku. Za lapákem písku je odlehčovací přelivná hrana – při velkých nátocích je předčištěná odpadní voda zachytávána do dešťové zdrže. Při velkém nátoku je dešťová zdrž využita pro záchyt přívalových vod na ČOV (z odlehčovací komory, na odlehčovací komoře jsou také instalovány automatické hrubé česle) – objem retenční nádrže je 1 800 m3.

Z lapáku písku odpadní voda natéká na kašnový rozdělovací objekt (do rozdělovacího objektu je dávkován koagulant - síran železitý - za účelem snížení látkového zatížení ČOV) a dále na 2 identické linky, které začínají usazovací nádrží. Usazovací nádrž je vybavena moderní technologií pro stírání usazených a plovoucích nečistot – systém Zickert. Primární kal zachycený v této usazovací nádrži je čerpán do 1. stupně vyhnívání. Za usazovací nádrží pokračuje již linka biologického čištění. První nádrží biologického čištění je anoxický selektor, kde dochází ke smíchání vratného kalu a přiváděné odpadní vody. Z anoxického selektoru aktivační směs natéká do anaerobního reaktoru vybaveného míchadlem. Za anaerobním stupněm následuje denitrifikační nádrž, do které je zaústěno potrubí interní recirkulace (recirkulace aktivační směsi z konce nitrifikační nádrže). Aktivační směs je udržena ve vznosu ponorným míchadlem. Za denitrifikací následuje aerační část – nitrifikační nádrž. Sekce nitrifikace je rozdělena na 2 části – v první polovině jsou provzdušňovací elementy instalovány ve vyšším množství, kyslíková sonda v této části řídí dodávku vzduchu ze samostatných dmychadel (2+1, výkon 1 dmychadla cca 2500 m3/hod). Ve druhé části je intenzita provzdušnění nižší, další kyslíková sonda řídí dodávku vzduchu z dmychadel o nižším výkonu (2+1, výkon 1 dmychadla cca 1350 m3/hod). Otáčky dmychadel jsou řízeny frekvenčními měniči.

Z nitrifikačního stupně aktivační směs natéká na kašnový rozdělovací objekt a na dvě nově vybudované dosazovací kruhové nádrže. Do rozdělovacího objektu je možno dávkovat koagulant za účelem snížení koncentrace celkového fosforu (síran železitý). V tomto separačním stupni vyčištěná odpadní voda odtéká přes měrný Parschallův žlab do recipientu (Benešovský potok). Vratný kal je čerpán na začátek biologické linky (anoxický selektor), přebytečný kal je čerpán přes odvodňovací zařízení (2x zahušťovač Alfa Laval) do vyhnívací věže.

Pro zdokonalení a zvýšení automatizace řízení a optimalizace provozu bude instalována ještě fosfátová a nitrátová sonda.

V kalovém hospodářství došlo k velké změně – byla vybudována nová uskladňovací nádrž kalu. Původní uskladňovací nádrž byla plynotěsně zastřešena a propojena s vyhnívací nádrží. Na ČOV je realizováno dvoustupňové mezofilní vyhnívání kalu. Plynojem je společný pro obě věže. Výroba plynu je určená především pro nově instalovanou kogenerační jednotku.

Rekonstrukce ČOV Benešov navýšila látkovou i hydraulickou kapacitu ČOV. Během rekonstrukce nastalo několik problémů, které bylo třeba akutně řešit. Dlouhotrvající deště v jarním období a na začátku léta v roce 2013 způsobily vážnou komplikaci v podobě sesouvající se původní vypuštěné linky. Při hloubení dosazovacích nádrží došlo taktéž vlivem nepříznivého deště k opakovaným sesuvům, jež dočasně omezily provoz na přilehlé komunikaci. Tyto situace vedly k tomu, že neplánovaně probíhal provoz během části rekonstrukce pouze na jedné původní lince biologického čištění. Systematická péče ze strany provozovatele, konstruktivní diskuse s příslušnými státními orgány a otevřenost při jednáních vedly k úspěšnému překonání problémů při rekonstrukci ČOV.

ČOV Benešov byla v prosinci 2014 uvedena do zkušebního provozu.

Rekonstrukce ČOV Benešov

Rekonstrukce ČOV Benešov

Rekonstrukce ČOV Benešov