Skupina SUEZ v České republice

Kontakty

SUEZ Water CZ, s.r.o.
Španělská 10 • 120 00 Praha 2

telefon: +420 222 251 581-2
fax: +420 222 252 434
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Voda, chemicky H2O, je sloučenina dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku, navzájem spojených polární kovalentní vazbou.

Vazby atomů H, O a H svírají mezi sebou úhel 104,5°. Nesymetrií vzniká velký dipólový moment, který určuje některé vlastnosti vody: je to čirá, bezbarvá, v silné vrstvě namodralá kapalina, bez chuti a zápachu, teplota tání 0 °C, teplota varu 100°C, při 3,98 °C má největší hustotu (1,000 g/cm). Mrznutím se objem vody zvětšuje asi o 1/11.

Voda je nejrozšířenější sloučenina. Vyskytuje se v přírodě ve skupenství plynném, kapalném a pevném. Čistá voda je nepatrně elektrolyticky disociována za tvorby hydroxoniových kationtů H2O+ a hydroxidových aniontů OH-. Je neutrální a při 25 °C je její pH 7. Je dobrým rozpouštědlem iontových sloučenin i mnohých plynů.

Obsah hydrogenuhličitanu vápenatého a hořečnatého v přirozených vodách byl dříve označován za tzv. přechodnou a obsah síranu vápenatého a hořečnatého za trvalou tvrdost vody. Přechodnou tvrdost vody lze odstranit varem, přičemž rozpustné hydrogenuhličitany přecházejí na nerozpustné sloučeniny, které se vylučují z roztoků, tzv. vodní kámen.

Voda je též součástí chemické struktury mnoha látek - hydrátů. V některých chemických sloučeninách individualita vázaných molekul vody úplně zaniká, například u hydroxidů a kyselin, které můžeme pokládat za hydráty výchozích oxidů. Skutečnými hydráty jsou tzv. krystalohydráty, obsahující krystalovou vodu, například CuSO4.5H2O (modrá skalice), a aquakomplexy, kde ligandem jsou molekuly vody, například [Co(NH3)2(H2O)4].

Voda je základ života a hlavním faktorem ovlivňujícím řadu přirozených i umělých pochodů anorganického i organického světa. Na povrchu zeměkoule je rozdělena velice nerovnoměrně (oceány, pásma pouští, močály). Chemicky čistá voda je vzácná, prakticky vždy jde o různě silně koncentrovaný roztok mnoha druhů látek minerální i organické povahy. Taková voda se popisuje a posuzuje podle látek, které obsahuje.

Z hlediska užívání se rozlišuje voda pro zásobování (voda pitná), nezávadná při dlouhodobém působení na lidský organismus, dále užitková zdravotně nezávadná voda a provozní voda, jejíž jakost není podřízena hlediskům zdravotním, ale výrobním. Potřeba vody pro život lidské společnosti si vyžádala vznik řady vědních a technických oborů, například hydrauliky, hydrobiologie, chemické technologie vody, vodního stavitelství i vodní dopravy, plavby, vodárenství, stokování či lázeňství.